เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภ..
   อรญา วิริยะธนาวุฒิวงษ์ / 2560
   หนังสือ ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED)

   Fulltext ดูเอกสารฉบับเต็ม [igp/psed10/ส่วนภูมิภาค%20นปร.1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ร 352.0593 อ318พจ 2560 
รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภ..
   หฤษฏ ฤทธิภูมิ อุทัยธรรมกิจ / 2560
   หนังสือ ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED)

   Fulltext ดูเอกสารฉบับเต็ม [igp/psed10/ส่วนภูมิภาค%20นปร.1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ร 352.0593 ห295อด 2560 
รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภ..
   สุดาวดี ทวีไพศาล / 2560
   หนังสือ ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED)

   Fulltext ดูเอกสารฉบับเต็ม [igp/psed10/ส่วนภูมิภาค%20นปร.1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ร 352.0593 ส769พล 2560 
รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภ..
   ศิริโรจน์ อินทร์ประสิทธิ์ / 2560
   หนังสือ ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED)

   Fulltext ดูเอกสารฉบับเต็ม [igp/psed10/ส่วนภูมิภาค%20นปร.1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ร 352.0593 ศ483ยล 2560 
รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภ..
   รัตนสุดา ชลธาตุ / 2560
   หนังสือ ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED)

   Fulltext ดูเอกสารฉบับเต็ม [igp/psed10/ส่วนภูมิภาค%20นปร.1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ร 352.0593 ร373สข 2560 
รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภ..
   จุฑามาศ ฉันทบรรเลิศ / 2560
   หนังสือ ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED)

   Fulltext ดูเอกสารฉบับเต็ม [igp/psed10/ส่วนภูมิภาค%20นปร.1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ร 352.0593 จ628พช 2560 
รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภ..
   วิรัชชัย พงษ์เกาะ / 2560
   หนังสือ ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED)

   Fulltext ดูเอกสารฉบับเต็ม [igp/psed10/ส่วนภูมิภาค%20นปร.1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ร 352.0593 ว689ยส 2560 
รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภ..
   จิรภัทร ปูชิตากร / 2560
   หนังสือ ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED)

   Fulltext ดูเอกสารฉบับเต็ม [igp/psed10/ส่วนภูมิภาค%20นปร.1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ร 352.0593 จ497อย 2560 
รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภ..
   เกศกนก ศรีพุทธางกูร / 2560
   หนังสือ ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED)

   Fulltext ดูเอกสารฉบับเต็ม [igp/psed10/ส่วนภูมิภาค%20นปร.1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ร 352.0593 ก772ชม 2560 
รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภ..
   บุญพราว อินจิโน / 2560
   หนังสือ ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED)

   Fulltext ดูเอกสารฉบับเต็ม [igp/psed10/ส่วนภูมิภาค%20นปร.1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ร 352.0593 บ516สท 2560 
รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภ..
   ธันยพร สงวนสุข / 2560
   หนังสือ ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED)

   Fulltext ดูเอกสารฉบับเต็ม [igp/psed10/ส่วนภูมิภาค%20นปร.1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ร 352.0593 ธ471กบ 2560 
รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภ..
   ฐานิศร์ เหราบัตย์ / 2560
   หนังสือ ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED)

   Fulltext ดูเอกสารฉบับเต็ม [igp/psed10/ส่วนภูมิภาค%20นปร.1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ร 352.0593 ฐ171สต 2560 
รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภ..
   ทิตา ปทุมเทวาภิบาล / 2560
   หนังสือ ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED)

   Fulltext ดูเอกสารฉบับเต็ม [igp/psed10/ส่วนภูมิภาค%20นปร.1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ร 352.0593 ท443ลบ 2560 
รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภ..
   โสชญา ชนะรัตน์ / 2560
   หนังสือ ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED)

   Fulltext ดูเอกสารฉบับเต็ม [igp/psed10/ส่วนภูมิภาค%20นปร.1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ร 352.0593 ส971สฎ 2560 
รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภ..
   ญาณิศา เลิศอนันต์ตระกูล / 2560
   หนังสือ ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED)

   Fulltext ดูเอกสารฉบับเต็ม [igp/psed10/ส่วนภูมิภาค%20นปร.1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ร 352.0593 ญ249จบ 2560 
รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภ..
   สรนาถ รัตนโรจน์มงคล / 2560
   หนังสือ ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED)

   Fulltext ดูเอกสารฉบับเต็ม [igp/psed10/ส่วนภูมิภาค%20นปร.1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ร 352.0593 ส325พย 2560 
รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภ..
   หลักทรัพย์ อภิรักษ์วนาลี / 2560
   หนังสือ ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED)

   Fulltext ดูเอกสารฉบับเต็ม [igp/psed10/ส่วนภูมิภาค%20นปร.1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ร 352.0593 ห323ชพ 2560 
รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภ..
   พิชยาภา ดีทองหลาง / 2560
   หนังสือ ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED)

   Fulltext ดูเอกสารฉบับเต็ม [igp/psed10/ส่วนภูมิภาค%20นปร.1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ร 352.0593 พ639อบ 2560 
รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภ..
   ภูมิเทพ บุญนาค / 2560
   หนังสือ ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED)

   Fulltext ดูเอกสารฉบับเต็ม [igp/psed10/ส่วนภูมิภาค%20นปร.1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ร 352.0593 ภ667รย 2560 
รายงานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภ..
   พิมพัชรา กุศลวิทิตกุล / 2560
   หนังสือ ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED)

   Fulltext ดูเอกสารฉบับเต็ม [igp/psed10/ส่วนภูมิภาค%20นปร.1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ร 352.0593 พ721ลป 2560 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [188]   [แสดง 20/3747 รายการ]

 Copyright 2018. All Rights Reserved.