เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 11 ธันวาคม 2560  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
2 14 สิงหาคม 2560  วันหยุดชดเชยวันแม่
3 10 กรกฎาคม 2560  วันหยุดชดเชิญวันอาสาฬหบูชา
4 9 กรกฎาคม 2560  วันเข้าพรรษา
5 12 ธันวาคม 2559  ชดเชย วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
6 24 ตุลาคม 2559  ชดเชย วันปิยมหาราช
7 20 กรกฎาคม 2559  วันเข้าพรรษา
8 20 พฤษภาคม 2559  วันวิสาขบูชา
9 9 พฤษภาคม 2559  วันพืชมงคล
10 6 พฤษภาคม 2559  วันฉัตรมงคล (มติ ครม.)
11 22 กุมภาพันธ์ 2559  วันมาฆบูชา
12 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันหยุดสิ้นปี
13 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
14 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
15 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
16 8 กรกฎาคม ของทุกปี  วันอาสาฬหบูชา
17 5 พฤษภาคม ของทุกปี  วันฉัตรมงคล
18 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
19 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
20 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
21 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
22 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Copyright 2018. All Rights Reserved.