เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ Subject จำนวนทรัพยากร
1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ การบริหารรัฐกิจ--ไทย วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 1
2 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน การบริหารรัฐกิจ--ไทย สุเมธ มโหสถ 1
3 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การบริหารรัฐกิจ--ไทย วรรณสิริ โมรากุล 1
4 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อาทิตย์ บุญญะโสภัต โครงการ นปร. 10 1
5 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย การบริหารรัฐกิจ--ไทย อาทิตย์ บุญญะโสภัค 1
6 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย การบริหารรัฐกิจ--ไทย อภิชาติ โตดิลกเวชช์ 1
7 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ การบริหารรัฐกิจ--ไทย วิชิต ชิตวิมาน 1
8 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม การบริหารรัฐกิจ--ไทย กรรณิการ์ แสงทอง 1
9 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม การบริหารรัฐกิจ--ไทย ณรัชต์ เศวตนันทน์ 1
10 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ การบริหารรัฐกิจ--ไทย ศิรินารถ ใจมั่น 1
11 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบริหารรัฐกิจ--ไทย เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 1
12 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ การบริหารรัฐกิจ--ไทย นันทวัลย์ ศกุนตนาค 1
13 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารรัฐกิจ--ไทย สุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 1
14 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม การบริหารรัฐกิจ--ไทย รื่นฤดี สุวรรณมงคล 1
15 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง การบริหารรัฐกิจ--ไทย มนัส แจ่มเวหา 1
16 กรมประชาสัมพันธ์ การบริหารรัฐกิจ--ไทย อภินันท์ จันทรังษี โครงการ นปร. 9 1
17 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี การบริหารรัฐกิจ--ไทย สรรเสริญ แก้วกำเนิด 1
18 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย การบริหารรัฐกิจ--ไทย ฉัตรชัย พรหมเลิศ 2
19 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข การบริหารรัฐกิจ--ไทย ธวัชชัย กมลธรรม 1
20 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชญ์ การบริหารรัฐกิจ--ไทย ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [19]   [แสดง 20/378 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.